เธซเธ�เน�เธฒเน�เธฃเธ� เธฃเน�เธฒเธ�เธ�เน�เธฒ เธ�เธงเธฒเธกเธฃเธนเน�เธ�เธธเธ“เน�เธกเน� เธ เธฒเธ�เธฅเธนเธ�เธ�เน�เธญเธข เน€เธ�เธกเธชเน� เธชเธ�เธ—เธ�เธฒ เธงเธดเธ�เธตเธ�เธฒเธฃเธชเธฑเน�เธ�เธ�เธทเน�เธญ&เธ�เธฒเธฃเน�เธ�เน�เธ�เธ�เธณเธฃเธฐเน€เธ�เธดเธ� เน€เธ�เธตเน�เธขเธงเธ�เธฑเธ�เน€เธฃเธฒ

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น

 

ประเภท

อนุบาล, Nursery

สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นตั้งอยู่เลขที่ 251 หมู่7 ถนนพรหมกสิกร ตำบลท่าตูม
อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนเอกชน ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ดำเนินการก่อตั้งคือ

นายสุระ บุญมี ผู้รับใบอนุญาต
นางทองอุ่น บุญมี ผู้จัดการและครูใหญ่
นายสุทธินันท์ บุญมี
นางนฤมล มูลตรีภักดิ์
นางสาวกนกอร บุญมี
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่นเป็นแนวคิดร่วมกันของผู้จัดตั้งโดยยึดปรัชญาของโรงเรียน
เป็นแนวพัฒนาคือ “ อนามัยสมบูรณ์ เพิ่มพูนคุณธรรม นำด้านภาษา พัฒนารอบด้าน
สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจเทคโนโลยี ”

ผู้รับใบอนุญาต นายสุระ บุญมี เป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบัวโคก นางทองอุ่น บุญมี ผู้จัดการและครูใหญ่ ตำแหน่งครั้งสุดท้าย อาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนบ้านบัวโคก ตลอดระยะเวลาที่รับราชการครูได้รับแต่งตั้งให้สอนชั้นเด็กเล็ก และอนุบาลมาตลอดระยะเวลา เกือบ 40 ปี มีความรักความศรัทธาในอาชีพความเป็นครู

เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วจึงมาจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลทองอุ่นขึ้น การก่อสร้าง
วางแผน ออกแบบและขออนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ได้รับอนุญาต
การจัดตั้งโรงเรียน และเปิดรับนักเรียนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2544
ใบอนุญาตเลขที่ สร.1/2544 อาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น
จำนวน 6 ห้องเรียน เงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 บาท อนุญาตให้รับเด็ก
ได้ไม่เกิน 100 คน ปี พ.ศ.2545 สร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง
พื้นที่ 180 ตารางเมตร สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 195,000 บาท และสร้าง
สระว่ายน้ำ พื้นที่ 96 ตารางเมตร สิ้นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 225 , 000 บาท

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี

พ.ศ. 2544

หลักสูตรและแนวการสอน

โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น เน้นพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรู้ ตามความสนใจของเด็กและความต้องการของผู้ปกครอง สนับสนุนในเรื่องสื่อการเรียนรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง เกิดทักษะในการเรียนรู้และมีความสุข พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นสาระ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และจัดกิจกรรม ในกลุ่มสาระอื่น ด้วยการบูรณาการ เน้นการส่งเสริมทักษะชีวิต ปลูกฝังค่านิยมในด้าน คุณธรรม จริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน ตามวัย

ระดับที่เปิดสอน

รับสมัครนักเรียนระดับก่อนอนุบาล อนุบาล และระดับประถม

หลักฐานการรับสมัคร

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาสุติบัตร ( ใบเกิด )
- รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- ใบสมัครเข้าเรียนตามแบบของโรงเรียน
- นำเด็กมาในวันสมัครด้วย

เพิ่มข้อมูลโรงเรียนอนุบาล

แก้ไขข้อมูลโรงเรียนอนุบาล
   
   
   

ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิค PaySbuy.com thailandpost.com

ร้านค้าออนไลน์สำหรับแม่และเด็ก จำหน่ายของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก ของใช้เด็ก หนังสือ นิทาน ฯลฯ
© Mom2kids.com All right reserved

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!