เธซเธ�เน�เธฒเน�เธฃเธ� เธฃเน�เธฒเธ�เธ�เน�เธฒ เธ�เธงเธฒเธกเธฃเธนเน�เธ�เธธเธ“เน�เธกเน� เธ เธฒเธ�เธฅเธนเธ�เธ�เน�เธญเธข เน€เธ�เธกเธชเน� เธชเธ�เธ—เธ�เธฒ เธงเธดเธ�เธตเธ�เธฒเธฃเธชเธฑเน�เธ�เธ�เธทเน�เธญ&เธ�เธฒเธฃเน�เธ�เน�เธ�เธ�เธณเธฃเธฐเน€เธ�เธดเธ� เน€เธ�เธตเน�เธขเธงเธ�เธฑเธ�เน€เธฃเธฒ

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

แผนที่
แผนที่

 

ประเภท

อนุบาล

สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ โรงเรียน

18/95 หมู่ 1 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง
จ. 10210

โทรศัพท์ 0-2566-1606, 0-2928-2565 โทรสาร 0-2566-1453
เว็บไซต์: http://www.ptd.ac.th
email
: [email protected], [email protected]

ประวัติโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน : พระหฤทัยดอนเมือง

สังกัด : สำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนในเครือคณะภคินี พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ ประเภทสามัญศึกษา สอนตามหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ก่อตั้งเมื่อ : วันที่ 19 พฤษภาคม 2512 ในพื้นที่ 30 ไร่

ปีพ.ศ. 2524 : คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้รับโอนกิจการจากเจ้าของเดิมมาดำเนินการบริหารและพัฒนากิจการมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน
อาคารเรียน : มีอาคารเรียน 4 หลัง , อาคารประกอบการ 4 หลัง
ผู้บริหาร : คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ ฯ

กำหนดการ โรงเรียนเปิดทำการปีละ 2 ภาคเรียน
วันเรียน วันจันทร์ - ศุกร์
เวลาเรียน ระดับปฐมวัย 8.00 น. - 15.00 น.
ระดับประถมศึกษา 08.00 น. - 15.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 08.00 - 15.45 น.
ระัดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 08.00 - 16.35 น.

โรงเรียนได้ก่อตั้งและดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 40 ปี ผ่านประสบการณ์ที่นำชื่อเสียง เกียรติประวัติมากมาย อาทิ
- โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่
- ได้รับป้ายพระราชทาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"
- รางวัลเหรียญทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โรงเรียนผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในระดับดีมาก

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองอยู่ในเขตชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในด้านสิ่งปลูกสร้างด้านการศึกษา ด้านความเป็นอยู่และการคมนาคม จะเห็นได้จากมีหมู่บ้านขนาดใหญ่หลายแห่ง สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน สถานีรถไฟดอนเมือง สถานที่ราชการ บริษัท ธนาคาร รวมถึงการประกอบธุรกิจต่าง ๆ นอกจากนั้นยังอยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง ส่วนด้านการคมนาคมโดยทางรถยนต์สะดวกมีถนนกว้างขวางผ่านบริเวณด้านหน้าและด้านข้างของ โรงเรียน ได้แก่ ถนนวิภาวดี-รังสิต และถนนสรงประภา ซึ่งสามารถผ่านไปต่อเชื่อมกับถนนติวานนท์เข้าจังหวัดนนทบุรี จังหวังปทุมธานี และจังหวัดใกล้เคียงมีรถรับจ้างประจำทางบริการอย่างเพียงพอ

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับหมู่บ้านปิ่นเจริญ และค่ายลูกเสือกรุงเทพมหานคร (พิศลยบุตร) ทิศใต้ติดต่อกับหมู่บ้านศิริสุข และที่ทำการเขตดอนเมือง ทิศตะวันออกติดต่อกับท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้านบุญอนันต์ โรงเรียนประชาอุทิศ กรมการสื่อสารกองพันทหารสูงสุด และวัดสีกัน

อักษรย่อของโรงเรียน :: พ.ท.ด. หรือ P.T.D

ปรัชญาโรงเรียน :: ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม

คำขวัญของโรงเรียน :: ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู

สีประจำโรงเรียน :: สีฟ้า - สีขาว

ดอกไม้ประจำโรงเรียน :: ดอกประดู่

เพลงโรงเรียน :: เพลงมาร์ชพระหฤทัย

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี

พ.ศ. 2512

หลักสูตรและแนวการสอน

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดการเรียนการสอน โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
2. จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มข้น IP (Intensive English Program)
3. จัดให้มีการเรียนการสอน ACE (Active Conversation English) ในระดับชั้นอนุบาล 2 - 3 และระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
4. การเรียนการสอนในระดับมัะยมศึกษาตอนปลายมี 3 แผนการเรียน แผน 1 วิทย์ - คณิต แผน 2 คณิต-อังกฤษ แผน 3 คณิต-จีน-เทคโนโลยี
5. จัดให้มีการสอนว่ายน้ำ ในระดับชั้นอนุบาล 1-3 ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.5) เพื่อให้นักเรียนรักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ
6. จัดให้มีค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายภาษาไทย ค่ายภาษาอังกฤษ รวมืั้งการทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนทั้งในระดับปฐมวัย ระดับประถมและมัธยม
7. ในด้านคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนได้รับการพัฒนาผ่านทางการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน ทุกรายวิชา โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดตั้งขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนมีจิตใจเมตตา รู้จักการแบ่งปัน รักและเสียสละเพื่อผู้อื่น รวมทั้งการปฏิบัติหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ
8. ในด้านสุนทรียภาพ ทางโรงเรียนจัดให้มีการเรียนการสอน ดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ลีลาศ นอกนั้นยังจัดให้มีวงดนตรีไทย และวงโยธวาทิตของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในด้านดนตรี
9. จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ระดับที่เปิดสอน

ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

เพิ่มข้อมูลโรงเรียนอนุบาล

แก้ไขข้อมูลโรงเรียนอนุบาล
   
   
   

แผนที่


ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิค PaySbuy.com thailandpost.com

ร้านค้าออนไลน์สำหรับแม่และเด็ก จำหน่ายของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก ของใช้เด็ก หนังสือ นิทาน ฯลฯ
© Mom2kids.com All right reserved

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!