เธซเธ�เน�เธฒเน�เธฃเธ� เธฃเน�เธฒเธ�เธ�เน�เธฒ เธ�เธงเธฒเธกเธฃเธนเน�เธ�เธธเธ“เน�เธกเน� เธ เธฒเธ�เธฅเธนเธ�เธ�เน�เธญเธข เน€เธ�เธกเธชเน� เธชเธ�เธ—เธ�เธฒ เธงเธดเธ�เธตเธ�เธฒเธฃเธชเธฑเน�เธ�เธ�เธทเน�เธญ&เธ�เธฒเธฃเน�เธ�เน�เธ�เธ�เธณเธฃเธฐเน€เธ�เธดเธ� เน€เธ�เธตเน�เธขเธงเธ�เธฑเธ�เน€เธฃเธฒ

โรงเรียนพิชญศึกษา

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดดิจิตอล

ศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
ศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

ส่วนเด็กเล็ก 1
ส่วนเด็กเล็ก 1

ส่วนเด็กเล็ก 2
ส่วนเด็กเล็ก 2

ส่วนปฐมวัย 1
ส่วนปฐมวัย 1

ส่วนปฐมวัย 2
ส่วนปฐมวัย 2

แผนที่
แผนที่

 

ประเภท

อนุบาล, Nursery

สถานที่ตั้ง เบอร์ติดต่อ โรงเรียน

โรงเรียนพิชญศึกษา 94/1 หมู่ 8 ซ.สุขาประชาสรรค์ 3 ถ.ติวานนท์
เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร 11120

โทรศัพท์ 025833777 โทรสาร 025833780
เว็บไซต์: http://www.pichaya.ac.th
email
: [email protected]

ประวัติโรงเรียน

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร อาจารย์สุนงนาท สูตะบุตร รศ.ศรีวงศ์ สุมิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เยาวชน ได้พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการ ในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างโดยสันติสุข จึงได้ก่อตั้ง "โรงเรียนพิชญศึกษา" ขึ้น

เริ่มก่อตั้งเมื่อปี

พ.ศ. 2533

หลักสูตรและแนวการสอน

โรงเรียนพิชญศึกษา มุ่งผลิตนักเรียนเป็นผู้มีความคิดที่เป็นระบบ มีเหตุผลในเชิง นิติวิทยาศาสตร์ สามารถบริหารจัดการ ใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อการสื่อสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเป็น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม มีวินัยในตนเอง รักษ์วัฒนธรรมไทย รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีสุนทรียภาพ สามารถดำรงชีวิต ตามวิถีทางในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างสันติสุข

ผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.สุนงนาท สูตะบุตร

ระดับที่เปิดสอน

เด็กเล็กรับตั้งแต่ 1 ขวบ 6 เดือน ระดับปฐมวัย 2 ขวบ 9 เดือน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

2,500 คน

จำนวนครูทั้งหมด

175 คน

จำนวนครูต่างชาติ

10 คน

จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี

300 คน

จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน

15 - 20 คน

อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอน

มีห้องปฏิบัติการที่สะดวก สะอาดและทันสมัย แหล่งการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระ เช่น บ้านหมอภาษา , ห้องสมุดดิจิตอล , ห้องจินตคณิต , ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ , ห้องเรียนสีเขียว , ห้องจริยศึกษา , ศาลาเรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา , ห้อง Sound Lab , ห้องเรียนภาษาจีน , ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ , สนามบาสเกตบอล , สนามฟุตบอล , สระว่ายน้ำ ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้ทุกแหล่งการเรียนรู้ รวมถึงน้องระดับเด็กเล็กและปฐมวัยด้วยค่ะ

รถรับส่งนักเรียน

รถตู้โตโยต้าคอมมิวเตอร์ รุ่นใหม่ พร้อมคนขับรถที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ มีครูประจำรถทุกคัน รับ - ส่ง ทั้งรอบเช้าและรอบเย็นค่ะ

รับตั้งแต่อายุ

1.6 ขวบ

เกณฑ์การคัดเลือก

มีความพร้อมตามเกณฑ์อายุในแต่ละระดับชั้น

ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน

ติดต่องานประชาสัมพันธ์ [email protected]

[email protected]บาล

แก้ไขข้อมูลโรงเรียนอนุบาล
   
   
   

แผนที่


ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิค PaySbuy.com thailandpost.com

ร้านค้าออนไลน์สำหรับแม่และเด็ก จำหน่ายของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก ของใช้เด็ก หนังสือ นิทาน ฯลฯ
© Mom2kids.com All right reserved

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!